OHRANJANJE ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V SKUPNOSTI

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem sodeluje pri bilateralnem projektu Ohranjanje življenjskega okolja: vzgoja in izobraževanje v skupnosti, katerega nosilec je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Glavni cilj projekta je identificirati, analizirati in primerjati različne programe/kurikulum in posebej ekološke didaktične strategije v različnih skupinah in okoljih v Bosne in Hercegovine in Republike Slovenije s poudarkom na predšolski vzgoji in neformalnem izobraževanju odraslih v skupnosti, in sicer na ravni organizacije programov/kurikula, stališč vzgojiteljev/izobraževalcev in vizije.

Od januarja 2019 do decembra 2020 prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem sodeluje v projektu Agencije za raziskovanje Republike Slovenije, v katerem se raziskuje skupno učno okolje v Republiki Sloveniji ter Bosni in Hercegovini, saj vse vzgojno-izobraževalne in druge organizacije v nekem okolju sestavljajo skupno učno okolje (learning ecology; gl. N. Jackson). Tako se bo v okviru projekta raziskovalo vloge različnih akterjev pri formiranju in transformiranju ekološke zavesti (ecological consciousness) in praks prebivalcev različnih generacij v lokalnem okolju. Ugotavljalo se bo medgeneracijsko učenje in druge strategije vzgoje in izobraževanja otrok (programi/kurikulum predšolske vzgoje), odraslih in starejših odraslih v lokalni skupnosti (npr. študijski krožki, svetovalne mreže, izobraževanje v društvih). Namreč v skupnostnem izobraževanju imajo vrtci pomembno vlogo, lahko so središča povezovanja med različnimi generacijami (starši otrok, starimi starši otrok, ustanovami v lokalnem okolju).

Namen projekta je oblikovati smernice za modele izobraževanja, ki poudarjajo učenje prek izkušenj in dejavnosti v lokalnem okolju, vzgojo čustev, stališč, odnosa do biodiverzitete, vode, zraka, hrane.

V projektu se bo osredotočilo na analizo vzgojnih modelov za ohranjanje in varovanje življenjskega okolja v vrtcih, analizo primerov neformalnega izobraževanja odraslih ter medgeneracijskega učenja v lokalnih skupnostih. Oblikovalo se bo tudi smernice za modele transformativnega izobraževanja (Mezirow), s katerim se razvijajo odgovorni akterji, ki spoštujejo kulturno in naravno raznolikost ter ustvarjajo nove prakse za trajnostni/sonaravni razvoj. V okviri projekta se bo pridobilo še podatke o povezovanju lokalnega okolja in vrtca v skupnostnem okoljskem izobraževanju ter pripravilo smernice za oblikovanje skupnostnega izobraževanja za ohranjanje in varovanje življenjskega okolja.