ODPRTA ZNANOST NI LE ODPRT DOSTOP DO ZNANSTVENE LITERATURE

V preteklih dneh so se v Hotelu Bernardin v Portorožu srečale partnerske institucije mednarodnega projekta STARBIOS2 – Strukturno preoblikovanje za odgovorno bioznanost, katerega aktiven partner je že četrto leto tudi UP FAMNIT. Projekt je sofinanciran v sklopu evropskega okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Sodelavci z dvanajstih mednarodnih raziskovalnih ustanov in dveh svetovno priznanih univerz so predstavili dosedanje delo na področju odgovorne in odprte znanosti. Spomnimo, da raziskovalci Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT trenutno razvijajo in uveljavljajo akcijske načrte, ki vodijo v strukturne spremembe na področju odgovornih raziskav in inovacij v znanosti (RRI – Responsible Research and Innovation). Odprta znanost ter odgovorne raziskave in inovacije so aktualna in zelo pomembna tema, ki usmerja razvoj raziskovanja in raziskovalnih politik na mednarodni ravni.

Naslednje srečanje konzorcija projekta StarBios2 bo 17. in 18. marca 2020 v Cape Townu (Južnoafriška republika). Dogodek, organiziran s strani Mednarodnega centra za gensko inženirstvo in biotehnologijo (ICGEB), bo namenjen prenosu znanj in izkušenj evropskih akcijskih načrtov, razvitih v projektu StarBios2, med afriškimi raziskovalnimi institucijami in načrtovalci politik na področju bioloških znanosti. Zaključni dogodek projekta bo aprila 2020 v Bruslju, kjer bodo predstavljeni rezultati projekta pred evropsko komisijo, predstavniki sorodnih projektov in vodjami pobud za odgovorno in odprto znanost na evropski ravni.

Več o projektu

Starbios 2 je oblikovan na pobudo dvanajstih mednarodnih partnerjev iz osmih evropskih držav v sodelovanju z Brazilijo, Južnoafriško republiko in ZDA. V konzorcij projekta sta vključeni tudi Univerza v Oxfordu (ZK) in Univerza v Aarhusu (Danska), ki se uvrščata med prvih deset univerz na svetovni lestvici uspešnosti.

Osrednji cilj projekta je razviti in podati smernice za odgovorno in odprto znanost na področju bioloških ved, ki vključuje medicino, farmacijo, agronomijo, biotehnologijo, varstveno biologijo itd. Poleg tega je cilj projekta prispevati k napredku strategije odgovornega raziskovanja in inovacij (RRI). Odgovorna znanost temelji na petih ključnih točkah: na vpetosti širše družbe v znanost, enakih možnostih med spoloma, izobraževanju, etiki in odprti znanosti. Slednja predstavlja sodobno komunikacijo znanosti 21. stoletja in predpostavlja odprto delovanje raziskovalcev v vseh fazah raziskovanja. Odprta znanost namreč ni le odprt dostop do znanstvene literature, pač pa vključuje odprt dostop do podatkov, metodologije, recenzije in tudi do izobraževalnih virov. Znanstveni dosežki na področju bioloških znanosti so v zadnjih dveh desetletjih pripeljali do odkritij, ki so bistveno dopolnila in izboljšala kakovost življenja (biološka zdravila, proizvodnja hrane v inkubatorjih, imunologija, biološki nadzor vrst, varstvo vrst in njihovih življenjskih okolij).

Hiter razvoj na številnih področjih bioznanosti prinaša vedno nove možnosti za uporabo inovativnih spoznanj v dobrobit družbe, a je hkrati povečal javno občutljivost za morebitne dolgoročne negativne učinke znanosti na družbo in naravo (na primer uporaba novih tehnologij, kot so genetsko spremenjeni organizmi, kloniranje, ustvarjanje umetnega življenja). Prav zato je vključevanje širše javnosti kot aktivnega akterja pri oblikovanju strategij in politik na področjih, povezanih z znanostjo in tehnologijo, prednostnega pomena.