ŠTUDENTI VKLJUČENI V REŠEVANJE PROBLEMATIKE UREJENOSTI OKOLJA

Projekt Mladi za boljše mesto naslavlja problem (ne)vključevanja mladih v prizadevanja za ureditev dveh rizičnih mestnih sosesk v Kopru, Markovca in Prisoj, obenem pa želi vzpostaviti trajnejše mehanizme za izboljšanje okoljskih pogojev. Projektna partnerja: Zavod NewPrevent in Marjetica Koper sta na terenu opazila, da kljub nenehnim prizadevanjem komunalnih služb (urejanje javnih površin, ločeno zbiranje odpadkov in preprečevanje odlaganja nevarnih odpadkov) okolje še vedno ni urejeno v skladu s pričakovanji. Po opažanju sta ti dve soseski med najbolj problematičnimi tudi z vidika zadrževanja aktivnih uživalcev prepovedanih drog, kar povečuje tveganje rabe psihoaktivnih substanc med mladostniki. Študenti v vlogi terenskih delavcev menijo, da bi bili mladi z ustrezno motivacijo pripravljeni sodelovati pri različnih aktivnostih. Študentka Biopsihologije, Lara Ružić Povirk meni, da so mladi premalo vključeni v odločanje o pomembnih stvareh, ki se jih tičejo, in jo moti: »kako zelo so nekateri ravnodušni do sveta okoli sebe. Prepričana sem, da imajo veliko za povedati in lahko  prispevajo k izboljšavam.« V preteklosti so se različne organizacije že uspešno projektno povezale, a trajnejši mehanizmi še vedno niso vzpostavljeni.

Projekt »Vključevanje mladih v reševanje problema urejenosti okolja v soseskah Prisoje in Markovec (Mladi za boljše mesto)«, ki so ga v okviru projektov Po kreativni poti do znanja 2017-2020 Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije izvedli študenti z UP FAMNIT in UP PEF, je tako predstavljal priložnost za iskanje skupnih inovativnih in trajnih rešitev. Od februarja do julija so želeli doseči naslednje cilje: povečati vključenost mladih v urejanje okolja in zmanjšati dejavnike tveganja v bivalnem okolju, povečati ozaveščenost, okrepiti sodelovanje med lokalnimi organizacijami, poiskati inovativne rešitve in prenos znanj med univerzo ter gospodarskim in družbenim sektorjem.

Od obiska zbirnega centra odpadkov do nočnega terenskega dela

Partnerja Zavod NewPrevent in Marjetica Koper sta študentom najprej razložila potek terenskega dela ter podala navodila in zadolžitve. Pri ogledu zbirališča odpadkov so opazili, da ljudje v smeti mečejo še popolnoma uporabne stvari, zato bi bilo koristno, da bi v koprski občini vzpostavili center ponovne uporabe. Pogovarjali so se še o možnosti izdelave in namestitve posebnega koša za uporabljene igle za vbrizgavanje drog. Študenti so se udeležili tudi konference Zgodnja intervencija na področju varovanja zdravja otrok in mladostnikov, kjer so različni strokovnjaki govorili o problematiki drog in zasvojenosti, z Zavodom NewPrevent in s prostovoljnim sodelavcem iz Društva Svit pa so spoznali delovanje Dnevnega centra za otroke in mladostnike.

Lara Ružić Povirk: »V okviru zavoda New Prevent smo si ogledali področja večjih odlagališč igel in ostalih drog na področju Markovca in Prisoj in opazovali delo zaposlenih pri projektu Žoga Skače ter v mesecu maju opravili nočno terensko delo pri pomolih v Portorožu, kjer se mladi radi zadržujejo in popivajo. Tam smo skupaj z mentorji ozaveščali o varni uporabi alkohola in drog ter jim ponudili vodo in frutabelo. Na ta način smo se seznanili s pristopom o ozaveščanju mladih. Z delovno mentorico iz Marjetice Koper pa smo obiskali zbirni center v Serminu, kjer smo pridobili informacije o delovanju zbirnega centra in podjetja Marjetica, o ločevanju in recikliranju odpadkov, na terenu smo opravili tudi presejalno analizo zabojnikov in spoznali vsesplošno stanje nepravilnega ločevanja odpadkov na področju Prisoj in Markovca.«

Študenti so izvedli tudi intervjuje s prebivalci Markovca in Prisoj ter tako iz prve roke izvedeli, kako se oni soočajo s problematiko drog in odpadkov.

»Delo je bilo dobro organizirano, mentorji so spodbujali iskanje novih idej, kritično mišljenje in ustvarjali odprt prostor komunikacije. Kot skupina smo na koncu pripravili poročilo, ki je predstavljalo povzetek naših ključnih ugotovitev, nekaj predlogov in natančneje dodelan predlog, ki se tiče problematike injekcijskih igel,« je še dodala Lara Ružić Povirk.

Kaj so pokazali rezultati?

ezultati projekta se nanašajo na naslednja področja: 1. Uveljavljanje prakse pobiranja oz. odstranjevanja odpadnih injekcijskih igel. Odpadni elementi, povezani z drogami, so rastoči globalni problem, ki ga je možno opaziti tudi v Sloveniji, specifično na področju Prisoj in Markovca. Med prebivalci je zaznati strah, jezo, zgroženost in frustracijo. Zavržene igle so namreč lahko okužene z aktivnim virusom hepatitisa B ali C ali virusom HIV. 2. Predlogi za povečano sodelovanje Marjetice Koper z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Študenti menijo, da bi morala Marjetica Koper pogosteje ozaveščati otroke o problematiki ločevanja odpadkov. Prišli so do idej o ekskurziji, delavnicah, natečajih in srečanjih večkrat na leto. 3. Načrt novih delavnic za program Žoga skače Zavoda NewPrevent. Predlagali so naslednje nove vsebine: Gibanje in odpadki, Ponovna uporaba stvari, ki jih imamo doma, Eksperiment z gospodinjskim odpadnim oljem in Izdelava družabnih didaktičnih iger iz odpadnega materiala z otroki. 4. Promocija Zavoda NewPrevent. Prek dandanes najpogosteje uporabljenega socialnega omrežja med mladimi – Instagrama bi lahko delili fotografije in videoposnetke, ki bi zajemali vsebino mladinskega uličnega dela, uporabnike bi informirali o varni uporabi alkohola in jim posredovali številne druge koristne informacije. Predlagali so tudi spletno stran z informacijami o mladinskem uličnem delu, projektih in programu Zavoda NewPrevent. 5. Analiza intervjujev s stanovalci Markovca in Prisoj.

Študentka Biopsiholgije, Kristina Šparemblek pravi, da se je za sodelovanje pri projektu odločila, ker je želela: »svoje znanje uporabiti v praksi ter pridobiti izkušnje, ki bi mi koristile pri nadaljnji karierni poti. Študenti smo na podlagi terenskega dela, sestankov in prebrane literature v petih mesecih podali naše lastne ideje za izboljšanje dela partnerjev projekta. S končnim produktom projekta sem zelo zadovoljna, saj so naši predlogi padli na plodna tla in so že v procesu uresničevanja. Pri delu mi je bilo najbolj všeč, da so nam partnerji zaupali in nas sprejeli kot enakovredne sodelavce. Delovno okolje je bilo res prijetno, zato smo bili tudi zelo produktivni. Priložnost dela na projektu se mi zdi neprecenljiva, saj sem pridobila veliko novega znanja, praktičnih izkušenj, poznanstev ter dobro referenco za v življenjepis. Z veseljem bi pri takih projektih sodelovala še v prihodnje in to priporočam tudi ostalim študentom.«

Vključeni podjetji bosta uporabili pridobljene rezultate

Marjetica Koper je v okviru projekta Mladi za boljše mesto pridobila konkretne informacije prebivalcev in vseh zainteresiranih organizacij, ki delujejo v okolju. S terenskim delom, sejalnimi analizami in z izvedbo ankete so študenti pripravili pregled konkretnih problemov. Predlagali so izvirne ideje za vključevanje prebivalcev lokalne skupnosti, s posebnim poudarkom na mladih.

Lara Ružić Povirk: »Na naše navdušenje smo na zadnjem sestanku z mentorji spoznali, da naše delo in poročilo ne gresta v nič, temveč da sta tako podjetje Marjetica kot Zavod NewPrevent že začela s pripravami na realizacijo predlogov in podrobnejšo reševanje problema odpadnih igel.«

Rezultati projekta in podane rešitve bodo v veliko pomoč tudi Zavodu NewPrevent, kjer dojemajo predloge študentov kot subjektivne predloge mladih »iz prve roke« in verjamejo, da bodo učinkoviti tudi med ostalimi. Pomembno je, da bodo programe zavoda v rizičnih soseskah Prisoje in Markovec v naslednjih letih dodatno razvijali v obliki potujoče svetovalnice. Nenazadnje so jih prav študentje s kratko evalvacijo terenskega dela na obeh rizičnih lokacijah in nočnega terena spodbudili, da nadaljujejo s pristopi, ki so že učinkoviti, in podali še nekaj predlogov za naprej.

V projektu »Vključevanje mladih v reševanje problema urejenosti okolja v soseskah Prisoje in Markovec«, ki ga je UP FAMNIT pridobil prek razpisa Po kreativni poti do znanja, so sodelovali naslednji študenti: Lara Ružič Povirk, Jaša Selinšek Robič, Kristina Šparemblek, Leila Winkler (Biopsihologija) z UP FAMNIT ter Brigita Bukovec in Nika Stradovnik (Inkluzivna pedagogika) z UP PEF. Delovni mentorici sta bili Danica Škerbec Turk iz Javnega podjetja Marjetica Koper, d. o. o, in Daša Šarkanj z Zavoda za izobraževanje in preventive NewPrevent, pedagoški mentorici pa dr. Vesna Jug (UP FAMNIT) in doc. Dr. Vanja Riccarda Kiswarday (UP PEF).