Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja

Univerza na Primorskem izvaja v študijskem letu 2017/18 projekt Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih, ki poteka v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Projekt poteka na obeh članicah Univerze na Primorskem, ki izvajata pedagoške študijske programe, to sta Pedagoška fakulteta (UP PEF), ki projekt tudi vodi, in Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ).

V projekt je vključenih 19 visokošolskih učiteljev oz. sodelavcev, ki zasledujejo cilj projekta, tj. razvoj inovativnih učnih okolij na vseh ravneh izobraževalnega sistema z uvajanjem metod in pedagoških praks, ki vključujejo nove tehnologije (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, novih pedagoških modelov, novih oblik učenja, kot so skupinsko, družbeno učenje, temelječe na mrežnem pristopu, in horizontalnih aktivnostih) za zagotavljanje dviga splošnih (npr. bralna pismenost in IKT-veščine) in poklicnih kompetenc študentov pedagoških študijskih programov (bodočih učiteljev), tako da se jih bo usposobilo za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) na začetku učiteljske kariere za delo z učenci in dijaki pri poučevanju na osnovnih in srednjih šolah. Prav tako je v projekt vključenih 310 študentov Univerze na Primorskem.

Glavni namen projekta je tako zagotoviti, da bodo diplomanti (bodoči učitelji) imeli osnovna znanja o didaktični uporabi IKT in znali prepoznati možnosti, ki jo nudi uporaba IKT tudi za doseganje višje bralne pismenosti učencev in dijakov.

V okviru projekta potekajo naslednje aktivnosti:

  • analiza znanja, kompetenc in veščin didaktične uporabe IKT;

  • izvedba pilotnega projekta s skupino študentov;

  • oblikovanje strokovnih podlag za didaktično uporabo IKT – to je veščin in znanj, ki jih mora pridobiti študent (bodoči učitelj) med študijem glede uporabe IKT v učnem procesu (npr. didaktičnih multimedijskih in interaktivnih e-gradiv, organizacije predavanj, vaj, pouka, podpore visokošolskim učiteljem in sodelavcem ipd.);

  • priprava priporočil za opremljenost šol z IKT in zagotavljanje informacijske podpore učiteljem, ki jo mora šola imeti zagotovljeno za didaktično uporabo IKT v učnem procesu;

  • širjenje in promocija rezultatov projekta na visokošolskih zavodih, ki izvajajo projekt, in širše.


V okviru projekta UP PEF danes in v marcu za študente pedagoških smeri organizira brezplačno delavnico o uporabi interaktivne table pri poučevanju.

Za 21. september 2018 pa pripravlja mednarodni znanstveni sestanek Inovativno poučevanje in učenje. Rok za oddajo prispevkov je 23. marec 2018.

Doc. dr. Tina Štemberger, UP PEF