Inovativno s tehnologijo do znanja

InoTeZProjekt InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja je bil izbran v okviru razpisa »Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v visokošolskem pedagoškem procesu«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Razpis se je izvedel v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020« in je usmerjen v »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podporo kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema« (Cilj: 10.1.3). Projekt InoTeZ se v večjem delu financira iz sredstev Evropskega socialnega sklada (80 %), razliko pa priskrbi Slovenija. Podobna projekta se izvajata tudi na Univerzi v Ljubljani in Mariboru.

Univerza na Primorskem (UP) je aktivnosti projekta InoTeZ začela izvajati maja 2017, zaključila pa jih bo septembra 2020. V tem času bo projektna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki vseh članic UP, skušala poenotiti in izboljšati stanje na področju uporabe IKT v pedagoškem procesu vseh članic ter vzpostaviti enotno tehnično in pedagoško-didaktično podporo, ki bo skrbela za aktivnosti projekta tudi po njegovem zaključku.

Za uresničitev ciljev projekta je bil opravljen posnetek stanja s tehničnega vidika, v teku pa so aktivnosti za posnetek stanja uporabe IKT s pedagoško-didaktičnega vidika. V poletnem semestru 2017/18 bodo učitelji UP povabljeni k izpolnjevanju vprašalnika, na osnovi katerega bo pripravljen pregled uporabe IKT v pedagoškem procesu. Razširjenost in način uporabe IKT bosta preverjena tudi med študentsko populacijo UP. Na osnovi posnetkov stanja in študija trendov uporabe IKT v visokem šolstvu bo projektna skupina pripravila modele uporabe IKT v pedagoškem procesu za različna študijska področja. Modeli bodo preverjeni v praksi ter kasneje tudi dopolnjeni.

V okviru projekta bodo pripravljeni vsi potrebni spremljevalni dokumenti za uvajanje IKT v pedagoški proces, njeno spremljanje in zagotavljanje kakovosti uporabe IKT v pedagoškem procesu. Z vključevanjem IKT v pedagoški proces želimo uvesti sodoben in k študentu osredotočen način dela, s čimer bomo študijske programe naredili bolj zanimive, hkrati pa povečali kakovost pedagoškega dela.

V projektu InoTeZ sledimo smernicam Evropske komisije po odpiranju izobraževanja, ki so bile podane septembra 2013. V okviru projekta InoTeZ nastajajo številna prosto dostopna gradiva, namenjena študentom UP in tudi širši javnosti. Vsa gradiva bodo že med izvajanjem, predvsem pa po zaključku projekta, dostopna na portalu Odprta UP.

Vzporedno z osrednjimi aktivnostmi projekta se izvajajo aktivnosti testiranja različnih, predvsem prosto dostopnih tehnologij, primernih za visokošolsko prakso. S spoznavanjem sodobnih trendov se odpirajo nove aktivnosti projekta in projekt dnevno pridobiva nove razsežnosti. Vse aktivnosti projekta bodo sproti predstavljene na različnih prireditvah in dogodkih.

Eden prvih je konferenca, ki smo jo poimenovali Lastovke UP. Prva konferenca bo izvedena 9. marca 2018 v prostorih UP Fakultete za management v Kopru. Na konferenci bodo učitelji prikazali svoje primere dobre rabe IKT v pedagoški praksi in s tem naznanili prihod nove ere na UP. Konferenca se bo odvijala v okviru Tedna odprtega učenja, kar je še dodaten razlog, da na prvih Lastovkah UP, v okviru okrogle mize z naslovom: Izzivi odpiranja visokega šolstva, spregovorimo o izzivih, pred katere nas postavljajo globalni tokovi.

Vabljeni na prve Lastovke UP v petek, 9. marca 2018, od 9. ure naprej. Na konferenci se boste seznanili s projektom, predvsem pa z znanilkami pomladi na področju uporabe IKT na UP. Na okrogli mizi bomo spregovorili o izzivih pred katere je postavljeno visoko šolstvo zaradi globalnih trendov, predvsem pa pobud za odpiranje izobraževanja.

Več informacij o projektu InoTeZ na portalu Odprta UP, e-naslov: inotez@upr.si, o Lastovkah UP pa na e-naslovu: lastovkeup@upr.si.

Dr. Viktorija Florjančič, UP FM, vodja projektne skupine InoTeZ