Iz stiske do rešitve: fotogalerija

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, in naslednji dan je v Kopru potekala vrsta različnih aktivnosti v okviru prireditve Iz stiske do rešitve. Aktivnosti je organizirala mreža organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja in že sedmo leto sodelujejo pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Univerza na Primorskem (UP) je v avli in atriju Armerije gostila stojnice s predstavitvami organizacij in Živo knjižnico, Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) pa v prostorih Študentskega centra Univerze na Primorskem (ŠCUP) različne delavnice.

S številnimi aktivnostmi, tematskimi predavanji in izkustvenimi delavnicami so sodelujoči promovirali duševno zdravje, razbijali stereotipe in predsodke, spodbujali prepoznavanje stiske in krepitev posameznikovih veščin soočanja z njo. Njihova prizadevanja so usmerjena predvsem v krepitev posameznikovih notranjih virov, kot so občutek sreče, dobro počutje, pozitivna samopodoba ter zadovoljstvo nasploh. Duševno zdravje pomeni več kot le odsotnost duševne motnje.

»V mreži skupaj prepoznamo potrebe v skupnosti, iščemo rešitve, načrtujemo ter izvajamo skupne aktivnosti. V sklopu dogodka bo lahko vsak obiskovalec spoznal, da ljudje nismo le nemočne žrtve okoliščin in se seznanil z različnimi načini spoprijemanja s svojimi mislimi, čustvi ter telesnimi občutki,« so povedali organizatorji.

V ospredju dogajanja je bila skrb za lastno duševno zdravje in skupno iskanje predlogov, kako se na stisko ustrezno odzvati. V družbi gradimo odnos do duševnega zdravja, ki pravi, da potrebovati pomoč ni izraz posameznikove šibkosti, temveč moči, da jo zna izraziti in sprejeti. Vsak obiskovalec je lahko prejel promocijski material o programih preventive in promocije duševnega zdravja ter bliže spoznal organizacije, ki se s tem področjem strokovno ukvarjajo.

Na poseben način je obiskovalce vključila v dogajanje Živa knjižnica. Ta deluje kot katerakoli druga knjižnica, le da knjige dejansko govorijo, saj so »knjige« ljudje z zanimivimi zgodbami, izkušnjami in pogledi na svet, ki so jih pripravljeni deliti z »bralci«. »Izposoja« žive knjige poteka za določen čas, »branje« pa v obliki dialoga med »bralcem« in »knjigo«.

Bralci so si lahko izposodili več kot 15 knjig z zanimivimi zgodbami. Spoznali so, kako se z družbenimi stereotipi in predsodki spoprijema begunec, oseba z izkušnjo izgube spomina, istospolno usmerjena oseba, oseba z dolgoletno izkušnjo dela z odvisniki, svojec zasvojene osebe, oseba z izkušnjo motenj hranjenja, oseba s ciklotimijo, oseba z invalidnostjo in še mnoge druge.

 
Foto: Natalija Korent/NIJZ.
Foto: Natalija Korent/NIJZ.
Foto: Natalija Korent/NIJZ.
Foto: Natalija Korent/NIJZ.
Foto: Natalija Korent/NIJZ.
Foto: Natalija Korent/NIJZ.
Foto: Nikolina Jeretič/PRIMSS.
Foto: Natalija Korent/NIJZ.
Foto: Mojca Klun.
Foto: Mojca Klun.
Foto: Mojca Klun.
 
Na prireditvi so sodelovale naslednje organizacije (glej program):

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Koper. NIJZ je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Poleg tega, da ima osrednjo vlogo v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji, se NIJZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva. NIJZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje. Deluje na desetih lokacijah, poleg Centralne enote je še devet območnih enot in ena od teh je OE Koper, ki s svojimi nalogami pokriva občine Koper, Ankaran, Izola, Piran, Kozina - Hrpelje, Divača, Sežana, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.

Rdeči križ Slovenije (RKS), Območno združenje Koper, Zavetišče za brezdomne z individualno obravnavo Koper. Program odgovarja na potrebe brezdomnih oseb v mestni občini Koper in je namenjen preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav brezdomcev. Z vsebino programa si prizadevajo za socialno vključevanje brezdomcev, izboljšanje njihove kakovosti življenja, družbeno povezanost in solidarnost, zagotavljanje enakih možnosti ter varovanje temeljnih človekovih pravic in človeškega dostojanstva. Osnovna dejavnost programa: spremljanje življenjskih razmer in potreb brezdomnih; pomoč pri uveljavljanju pravic, urejanju socialnega statusa in dostopu do različni oblik pomoči; oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami (hrana, higienski pripomočki, oblačila, obutev ipd.); podpora pri iskanju zaposlitve in trajnejših oblik nastanitve; medinstitucionalno sodelovanje – povezovanje s službami in izvajalci programov za brezdomne ter z drugimi organizacijami na področju dela z brezdomnimi; osveščanje javnosti o problematiki brezdomstva; posredovanje v kriznih situacijah in nujnih primerih v sodelovanju z interventnimi službami (npr. zdravstvom, policijo).

Cellovita, center vseživljenjskih spoznanj Koper. Bistvo delovanja zavoda Cellovita je usposabljanje po avtorskem programu Branka Zupana »V·E·Č ZA VSE«, v katerem udeleženci pridobijo pomembna orodja za soočanje z najrazličnejšimi izzivi v življenju. Srce programa so vaje energijskega čutenja (V·E·Č) za globlji stik z dušo, telesom in naravo. Lastna duhovna aktivacija in hotenje po napredku sta ključ, ki odpira vrata našemu potencialu za zavestno spreminjanje ustaljenih načinov delovanja, ki ne prinašajo želenih rezultatov. Svoje načine najlažje prepoznavamo prav v različnih odnosih. Ti nam lahko služijo kot izziv in ne breme, iz katerega je treba (z)bežati ali valiti krivdo na druge. Usposabljanje poteka v treh stopnjah (za posameznike, pare in skupine – kolektivi v podjetjih, šolah idr. ustanovah) skozi vse leto.

Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper (CPPK). Društvo CPPK je bilo uradno registrirano 22. septembra 2008. V njem deluje 21 strokovno usposobljenih psihoterapevtov/psihoterapevtk in svetovalcev/svetovalk različnih psihoterapevtskih in svetovalnih pristopov. Namen društva je nuditi in izvajati individualno, skupinsko, družinsko in partnersko psihoterapijo, psihosocialno pomoč, informiranje in strokovno svetovanje otrokom, mladostnikom in odraslim. V društvu zagotavljajo psihoterapevtsko in psihosocialno pomoč, s katero klientom/klientkam omogočajo raziskovanje njihovih virov za razreševanje različnih težav in stisk v povezavi z duševnim zdravjem ter jim nudijo podporo pri odkrivanju in razvijanju osebnih potencialov, izboljšanju stika z drugimi, ustvarjanju kakovostnih medosebnih odnosov, določanju osebnostnih prioritet ipd.

Društvo Projekt Človek, Sprejemni center Piran. Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja program za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1994 in je ena največjih institucij, ki se ukvarja s problematiko zasvojenosti v Sloveniji. Osnovni program, ki ga izvaja, je program Projekt človek, sestavljen iz različnih podprogramov. Program deluje v 10 slovenskih regijah (Osrednjeslovenska, Jugovzhodna Slovenija, Posavski, Koroški, Obalno-Kraški, Gorenjski, Podravski, Goriški, Primorsko notranjska, in Savinjski regiji) in vključuje uporabnike iz vse Slovenije. Sprejemni center Piran je prvi dislocirani sprejemni center programa Projekt Človek, ki deluje že od leta 2006. S tem so zagotovili večjo dostopnost do pomoči zasvojenim in njihovim svojcem iz Primorske. Namen programa je preprečevanje in zniževanje socialnih stisk, povezanih z zasvojenostjo. Osnovni cilj programa je pomagati zasvojenim posameznikom in njihovim družinam. Drugi cilji programa so: vzpostavitev in ohranjanje abstinence od vseh psihoaktivnih snovi, alkohola, iger na srečo, prekomerne uporabe sodobnih tehnologij, ohranjati reden urnik prehranjevanja pri osebah z motnjami hranjenja, pri mladostnikih je osnovni cilj preprečevanje razvoja zasvojenosti. Uporabnike podpirajo pri krepitvi socialne mreže. Nudijo jim pomoč pri reševanju vsakodnevnih stisk, učijo se socialno sprejemljivega vedenja in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Uporabnike spodbujajo, spremljajo in motivirajo k iskanju ustrezne zaposlitve, dokončanju šolanja, reševanju stanovanjske problematike in ustalitvi v življenju.

Zdravstveni dom Koper (ZDK), Zdravstvenovzgojni center (ZVC). Vizija ZDK je ohranitev in dvig kakovosti zdravstvene oskrbe prebivalcev. Bistven prispevek k kakovosti zdravstvene oskrbe je mogoče doseči le s stalnim izvajanjem preventivnega zdravstvenega varstva. V ZVC se trudijo, da bi ciljno populacijo podučili o pomenu zdravega življenjskega sloga in jim predstavili načine za boljše telesno in duševno zdravje.

Center za socialno delo Koper (CSD Koper). CSD Koper je javni zavod, ki izvaja naloge po zakonu, javna poblastila in socialno varstvene storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav, naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov, javna pooblastila in naloge po drugih zakonih ter preventivne in razvojne programe. CSD Koper izvaja redno dejavnost za območje Mestne občine Koper, ki je enako območju, ki ga pokriva Upravna enota Koper.

Naloge regijske koordinatorice obravnave v skupnosti so zagotavljanje socialnovarstvenih in drugih storitev osebam, ki so zaključile zdravljenje v psihiatrični bolnišnici in jim je bila diagnosticirana duševna bolezen. Tovrstna pomoč je namenjena posameznikom, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, vendar potrebujejo podporo pri psihosocialni rehabilitaciji in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave v skupnosti. V omenjeno obliko pomoči se vključujejo polnoletni uporabniki s težavami v duševnem zdravju, ki privolijo v načrt obravnave v skupnosti.

Regijska koordinatorica za preprečevanje nasilja nudi strokovno podporo nosilcem posameznih zadev, ki obravnavajo primere nasilja, pomaga pri vzpostavitvi in organizaciji splošnega kriznega tima na lokalnem nivoju, kot zunanji strokovnjak po potrebi sodelujejo v teh skupinah, organizira in vodi delovanje enotnega medinstitucionalnega tima za obravnavo odraslih žrtev nasilja, v primeru izreka prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi vodi in koordinirajo delo interventne službe. Poleg tega pomaga pri organizaciji in vzdrževanju mreže izvajalcev in programov na področju socialnega varstva za preprečevanje in širjenje nasilja, prenaša nova znanja, tako da organizira in načrtuje specializirana usposabljanja strokovnih delavcev, analizira stanje v regiji, koordinira in vrednoti razvojne (inovativne) programe za storilce in žrtve nasilja, pripravlja in vzpostavlja nove možnosti za kratkotrajne namestitve.

Krizni center za otroke in mladostnike Koper (KCM). KCM zagotavlja namestitve in intenzivno psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom, ki zaradi različnih razlogov, med katerimi gre posebej omeniti nasilje v družini in težave v odraščanju, potrebujejo takojšnjo pomoč in umik iz ogrožajočega oz. neprimernega okolja. Dostopen je 24 ur vse dni v letu.

Krizni center za žrtve nasilja Piran (KCŽN). KCŽN je namenjen ženskam in materam z otroki, ki so neposredno ogroženi zaradi nasilja v družini in se želijo takoj umakniti na varno. Bivanje v KCŽN je omejeno na 21 dni, umik vanj pa je možen vse dni v letu, 24 ur na dan. Uporabnicam in njihovim otrokom zagotavljajo individualno psihosocialno obravnavo, strokovno spremljanje in pomoč pri urejanju vsakdanjega življenja.

Regijska varna hiša Kras (program CSD Sežana). Regijska varna hiša Kras je namenjena ženskam z otroki ali brez njih, ki se morajo zaradi nasilja odmakniti od doma in potrebujejo daljšo namestitev (do enega leta). Svetovalke v hiši nudijo podporo, psihosocialno pomoč, informacije. Ženska sama skrbi za svoje gospodinjstvo in vzgojo otrok.

Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK), Enota Koper. V koprski enoti DNK nudijo pomoč žrtvam nasilja v obliki individualnih svetovanj, spremstev na institucije, zagovorništva in z omogočanjem umika v varno hišo. V individualno svetovanje se lahko vključijo tudi povzročitelji nasilja, ki jim je namenjen še trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje. Prav tako nudijo individualno pomoč otrokom in mladim z izkušnjo nasilja, predavanja za strokovno ali laično javnost in usposabljanja za prostovoljce.

Ozara – Nacionalno združenje za kakovost življenja, Enota Izola - Koper. Enota Izola - Koper izvaja dva programa. Pisarna za informiranje in svetovanje Izola nudi uporabnikom storitev neposredno pomoč in asistenco v njihovem življenjskem okolju, predvsem zmanjšanje težav, kriz in ponovnih hospitalizacij, boljšo socialno integracijo in osebni razvoj. Vezana je na terensko delo, kar omogoča lažji in učinkovitejši dostop do storitev. Oblike delovanja so: informiranje, svetovanje, zagovorništvo, individualno načrtovanje, podpora pri poklicni in delovni integraciji, krepitev socialne mreže, skupina za samopomoč, klub svojcev in klub prostovoljcev. Drugi program je Stanovanjska skupina. To sta manjši bivalni enoti v Kopru za ljudi z izkušnjo duševne bolezni, ki ne zmorejo samostojno živeti in nimajo urejenih bivalnih razmer. Stanovanjska skupina je prehodna oblika bivanja, ki omogoča ob strokovni podpori boljšo kvaliteto življenja in boljšo vključenost v socialno okolje na poti v samostojno življenje v skupnosti. Organizirana je tako, da je čim bolj podobna običajnemu načinu življenja in da predstavlja ljudem s težavami v duševnem zdravju čim lažjo vrnitev v skupnost.

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center Šentmar Koper. ŠENT je neprofitna, nevladna, humanitarna organizacija, ki je namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem in prijateljem, osebam v trenutni duševni stiski in tudi vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja. Združenje je bilo ustanovljeno leta 1993. Poslanstvo društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseganje višje stopnje njihove vključitve v društvo in povečanje njihove zaposljivosti.

V Dnevnem centru Šentmar Koper izvajajo tri programe, in sicer program socialne vključenosti, program stanovanjskih skupin in program dnevnega centra. Programi in dejavnosti so namenjeni psihosocialni rehabilitaciji, izboljšanju posameznikovega socialnega položaja, ustvarjanju možnosti za njihovo čim bolj kakovostno življenje, krepitvi moči pri skrbi zase in povečanju zaposljivosti.

Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM). V UP IAM deluje od leta 2011 Slovenski center za raziskovanje samomora. Vizija centra je zagotavljati visokokakovostne raziskave za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, kar bo prispevalo tako k preprečevanju samomorov kot podpori bližnjim ob izgubi zaradi samomora. Samostojno ali v sodelovanju s slovenskimi in tujimi organizacijami izvajajo različne raziskovalno-intervencijske projekte na področju duševnega zdravja in preprečevanja samomora, aktualno npr. programe, kot sta A (se) štekaš?!? za mladostnike in program čuječnosti NARA za odrasle. Od leta 2013 je širši javnosti na voljo spletna stran Živ? Živ!, na kateri objavljajo prispevke o duševnem zdravju in samomorilnem vedenju.

Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Koper. Poslanstvo Svetovalnega centra je skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih staršev. V predšolskem prostoru to udejanjajo s sodelovanjem pri zgodnjem odkrivanju otrok s težavami v razvoju ter z reševanjem zahtevnejših psihosocialnih težav otrok in staršev. V šolskem prostoru nudimo podporo otrokom in mladostnikom pri njihovem razvoju in napredovanju v sistemu vzgoje in izobraževanja. Skrb posvečajo tudi nadarjenim učencem in nudijo dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami. Razvijajo izobraževalne dejavnosti za strokovne delavce vrtcev in šol ter sodelujejo s strokovnimi institucijami in društvi. Stalnica njihovih prizadevanj je tudi preventivno delovanje ter odpravljanje stigmatizacije otrok in mladostnikov s težavami.

Primorsko svetovalno središče Koper (PRIMSS). Neprofitni zavod PRIMSS ponuja storitve subvencioniranega psihosocialnega in brezplačnega pravnega svetovanja za dijake in študente, ki je dostopno tudi ostalim po rednih, ampak sprejemljivih cenah. Z letošnjim letom PRIMSS izvaja program brezplačnega psihosocialnega svetovanja za socialno ogrožene občane Mestne občine Koper. Program sofinancira Mestna občina Koper in se izvaja v sodelovanju s Centrom za socialno delo Koper. Zavod PRIMSS izvaja tudi neformalna praktična usposabljanja za mlade svetovalce, ki študentom biopsihologije, inkluzivne pedagogike in sorodnih študijskih smeri omogočajo pridobivanje osnovnih znanj in izkušenj v okviru psihosocialnega svetovanja. Organizira tudi dogodke in strokovne delavnice z namenom ozaveščanja javnosti o pomembnosti duševnega zdravja ter o spoštovanju in sprejemanju različnosti.

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper, NewPrevent. NewPrevent je združenje mladinskih uličnih delavcev in mreža prostovoljcev, ki na Obali deluje od leta 2012. Primarna dejavnost je preventiva in promocija zdravja med mladimi v lokalni skupnosti. Osnovno vodilo je odziv na potrebe mladih (otrok, mladostnikov in mlajših odraslih) v skupnosti. Njihovo poslanstvo usmerjanja mladih v zdrav življenjski slog uresničujejo med mladimi na ulici, igriščih, lokacijah nočne zabave in drugih zbirališčih mladih. Poudarek je na selektivni preventivi in zgodnji intervenciji. Poleg popoldanskega in nočnega terenskega dela izvajajo še interaktivne delavnice za mlade (Young to Young), projektno in raziskovalno delo, promovirajo prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje ter so pobudniki skupnostnih akcij v lokalni skupnosti. V prostorih KS Za Gradom od leta 2016 vodijo »četrtni« Dnevni center za otroke in mladostnike. So tudi pobudniki povezanosti in usklajenega delovanja vseh akterjev, ki delujejo na področju preventive in mladih v Mestni občini Koper (MOK), ustanovitve Centra mladih Koper (CMK) in Mreže za mlade v MOK in Koordinativne skupine za preventivo v MOK.

***

Vsebino za prispevek je zbrala Natalija Korent z NIJZ, Območne enote Koper.