Nov uspeh raziskovalcev UP

Raziskovalci Univerze na Primorskem so ponovno zabeležili pomemben uspeh: pridobili so šest novih temeljnih raziskovalnih projektov na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Znotraj novih projektov bodo raziskovalne skupine UP FAMNIT,  UP FHŠ in UP IAM,  opravljale raziskovalno delo na področju arheologije, matematike, psihiatrije in računsko intenzivne metode in aplikacije. Pri štirih je vodja projekta UP IAM, UP FAMNIT je vodja pri enem in sodelujoča organizacija pri dveh, en projekt pa je pridobil UP FHŠ. V raziskovalnih dejavnostih bodo v manjši meri sodelovale tudi druge slovenske raziskovalne ustanove.

Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to, da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

Vodje omenjenih projektov so: prof. dr. Dragan Marušič, prof. dr. Klavdija Kutnar, prof. dr. Dušanka Janežič, prof. dr. Tomaž Pisanski, prof. dr. Diego De Leo, Dsc in doc. dr. Martina Blečić Kavur.

Posebej gre čestitati prof. dr. Klavdiji Kutnar, saj je z uspešno prijavo postala prva ženska, ki je pridobila temeljni projekt na področju matematike.

Več o projektih:

Naslov: Polregularni elementi v 2-zaprtjih rešljivih grup
Področje: matematika
Vodilna raziskovalna organizacija: UP IAM
Vodja: prof. dr. Dragan Marušič


Cilj projekta je narediti nove korake k popolni rešitvi policirkulantne domneve s posebnim poudarkom na rešljivih tranzitivnih grupah. Ob tem bo z uporabo polregularnih avtomorfizmov ponujen prispevek k drugim aktivnim temam raziskovanja na področju algebraične teorije grafov, kot so problem hamiltonskosti, problem obstoja lihih avtomorfizmov, strukturne lastnosti različnih družin grafov z določeno stopnjo simetrije (npr. ločno tranzitivni grafi, Cayleyevi grafi, pol-ločno tranzitivni grafi, (kvazi) m-Cayleyevi grafi, …).

Naslov: Prehodnost v točkovno tranzitivnih grafih
Področje: matematika
Vodilna raziskovalna organizacija: UP IAM
Vodja: prof. dr. Klavdija Kutnar


V projektu bo problem obstoja hamiltonskih poti in ciklov v povezanih točkovno tranzitivnih grafih (TTG) poimenovan HPC problem. Ta problem je bil oziroma je eden izmed glavnih katalizatorjev razvoja algebraične teorije grafov, ki je ena od najhitreje rastočih raziskovalnih področij v diskretni matematiki.
Kubični TTG imajo osrednji položaj v trenutnih raziskavah tega problema, in sicer zaradi očitnega razloga: pomanjkanje povezav intuitivno otežuje iskanje poti ali ciklov, kar podpira dejstvo, da so vsi znani TTG brez hamiltonskih ciklov kubični. Cilj projekta je narediti pomemben prispevek v smeri popolne rešitve HPC problema, s posebnim poudarkom na Cayleyevih grafih.

Naslov: Razvoj novih računskih orodij na PDB ravni za odkrivanje zdravil
Področje: računsko intenzivne metode in aplikacije
Vodilna raziskovalna organizacija: UP FAMNIT
Vodja: prof. dr. Dušanka Janežič


Cilj raziskovalnega projekta je razvoj novih metodoloških in računskih rešitev, ki se izvajajo kot prosto dostopni spletni strežnik za napovedovanje odziva na zdravila z napovedovanjem vezavnih mest in njihovih ligandov ter napovedovanje učinkov variant zaporedja na afiniteto vezave za molekule za zdravila. Medtem ko je bilo predstavljenih več metod za upoštevanje fleksibilnosti proteinov, se je MD pri vseh atomih doslej uporabljal le za specifične beljakovine, ki so v interesu, in je premalo učinkovit za uporabo v celotni podatkovni zbirki PDB. Dostop do dolge časovne lestvice z MD se ne more uresničiti z zgolj povečanjem računskih virov. Namesto tega je treba voditi metodološke izboljšave. Razvoj metod na tem področju je izredno zahteven, saj je ta raziskava na prečni poti bioinformatike, matematičnih algoritmov, biokemije in statističnih ansamblov. Razvili bomo nov pristop za sistematizacijo učinkov različnih zaporednih variant genov, ki kodirajo ciljne beljakovine znanih aktivnih snovi in bo še posebej koristen v okviru natančne medicine.

Naslov: Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov
Področje: računsko intenzivne metode in aplikacije
Vodilna raziskovalna organizacija: UP IAM
Vodja: prof. dr. Tomaž Pisanski


Projekt bo razvil in uporabljal nabor močnih, novih metod diskretne matematike in teoretičnega računalništva v povezavi s teorijo grup, diskretno geometrijo in algebraično topologijo v naskoku na številne pomembne odprte probleme. Med pomembnejšimi problemi sta razvoj teorije grafov delovanj in nadaljnji napredki pri tehnikah krovnih grafov. Graf delovanj je končna množica praporjev, opremljenih z zbirko permutacij R1; ... ;Rm in zbirko involucij r1; ... ; rn na množici praporjev. Takšno strukturo lahko vizualiziramo kot barvni graf na povezavah, katerega vozlišča so praporji in kjer involucija ri porodi barvni razred neusmerjenih povezav, ki povezujejo pare vozlišč, ki jih zamenja ri, medtem ko permutacija Rj porodi barvni razred usmerjenih povezav, ki kažejo od praporja do svoje Rj-slike. Posplošeni grafi delovanj posplošujejo številne pomembne matematične koncepte, kot so Cayleyjevi barvni grafi grup, monodromne grupe zemljevidov in hiper-zemljevidov na ploskvah, permutacijsko-involucijski opis orientabilnih zemljevidov na ploskvah, abstraktni politopi in manipleksi.

Naslov: Novi pristopi k prepoznavi in preprečevanju samomorilnega vedenja in drugih dejavnikov tveganja na področju duševnega zdravja mladostnikov
Področje: psihiatrija
Vodilna raziskovalna organizacija: UP IAM
Vodja: prof. dr. Diego De Leo


V projektu se bomo osredotočili na mladostnike, kot ranljivo skupino za razvoj samomorilnega vedenja. Naš namen je, s pomočjo prepoznavanja in aplikacije naučinkovitejših strategij in intervencij, izboljšati duševno zdravje mladostnikov ter preprečevanje samomorilnega vedenja. V projektu bomo zajeli tudi strokovnjake na področju duševnega zdravja, sodelovali bomo s šolskimi svetovalnimi delavci, kliničnimi psihologi in pedopsihiatri. Prav tako bomo v raziskavo vključili šole in psihiatrične institucije kot sisteme, saj bodo strategije in smernice za soočanje s kriznimi primeri usmerjenje na šolski sistem ter dalje na klinično obravnavo ogroženih mladostnikov.
Raziskovalni načrt nam bo pomagal razumeti specifike obravnave mladostnikov na različnih ravneh (od prepoznave ogroženih mladostnikov s pomočjo presejalnih pristopov na šolah, do ocenjevanja tveganja in obravnave s strani svetovalnih delavcev, psihologov, do kliničnega dela pedopsihiatrov). Zbrani podatki bodo omogočili preverjanje teoretičnih konstruktov raziskovane tematike, kar bo imelo velik pomen za razvoj suicidološke znanosti na tem področju.

Naslov: Skupnosti mrtvih,  družbe živih: Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije
Področje: arheologija
Vodilna raziskovalna organizacija: UP FHŠ
Vodja: doc. dr. Martina Blečić Kavur


Projekt bo zastavil nove arheološke perspektive odnosov med materialno kulturo in ljudmi v prazgodovinskih, tj. poznobronastodobnih populacijah na področju vzhodne Slovenije in širše regije. Osredotočal se bo na hitrost kulturnih sprememb in relativen pomen kulturne kontinuitete in diskontinuitete na naselbinah in grobiščih. S tem se neposredno navezuje na sklep Evropske komisije, ki je leto 2018 proglasila za leto kulturne dediščine.