Spodbuda k digitaliziranju slovenskih terminoloških slovarjev

V okviru projekta »Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov«, ki se bo v letih 2018 in 2019 financiral s sredstvi Ministrstva za kulturo, bosta UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter podjetje Amebis v okviru odobrenih finančnih sredstev avtorjem slovarskih virov nudila brezplačno podporo pri izdelavi, objavi in promociji njihovih slovarjev.

V poplavi novih tujih izrazov moramo Slovenci sami poskrbeti za njihovo slovenjenje, če želimo še naprej uporabljati slovenski jezik tudi na posameznih strokovnih področjih, zato se v okviru projekta obračamo na strokovnjake, ki lahko k temu največ prispevajo.

Uporabnikom bi radi omogočili dostop do čim večjega števila digitaliziranih (novih) slovarskih zbirk v njim prijazni obliki, zato bodo avtorji, ki že imajo izdelan slovar, in tisti, ki bi ga radi šele sestavili, deležni brezplačnih ugodnosti, kot so:

  • leksikografska, tehnična in uredniška pomoč,

  • pretvorba obstoječih slovarskih virov v ustrezno obliko,

  • uporaba spletnega orodja za urejanje slovarjev,

  • hiter in enostaven prenos vsebine do uporabnikov,

  • promocija izdelanih slovarskih virov preko različnih kanalov.


Če imate kot strokovnjak(inja) veselje, obvezo ali željo skrbeti tudi za terminologijo vašega izbranega področja in imate enega ali več slovarskih virov, ki bi jih brez stroškov radi dali v uporabo javnosti, potem imate sedaj enkratno priložnost za to. Vaš slovar bo na slovarskem portalu Termania dostopen skupaj s številnimi drugimi slovarji in bo zato še bolj opazen. Poskrbeli bomo tudi za vpis vašega slovarja v COBISS, kar vam bo prineslo dodatne raziskovalne točke.

Vabimo vas, da skupaj s sodelavci in študenti sodelujete pri gradnji največjega slovenskega slovarskega portala, v katerega so že vključeni slovarji z različnih področij, in vanj vključite še svoj slovar. Ne dovolite, da vaše znanje in delo obleži v predalu ali ostane dostopno le ozkemu krogu ljudi.

V aprilu 2018 za vse zainteresirane pripravljamo informativne sestanke v več slovenskih mestih, kjer bodo predstavljene vse možnosti in ugodnosti, ki bodo v okviru projekta na voljo.

Če se želite udeležiti enega od informativnih sestankov ali dobiti več informacij v zvezi s tem dopisom, potem vas prosimo, da v spletni prijavni obrazec najkasneje do 18. marca 2018 vnesete podatke, na osnovi katerih vas bomo dodatno informirali in pravočasno obvestili o naslednjih korakih.

Doc. dr. Mojca Kompara, UP FAMNIT
Kaj pravijo uporabniki Termanie?

»Zame je bila možnost, da izkoristim prijazno ponudbo firme Amebis za vključitev Mikrobiološkega slovarja, ki že vrsto let nastaja v Slovenskem mikrobiološkem društvu, koristno in prijetno doživetje. Naš slovar, ki je v prvotni obliki zagledal luč sveta v papirni obliki, smo namreč kmalu prenesli tudi na splet. Ker pa naša terminološka skupina deluje povsem ljubiteljsko in brez sredstev, smo tudi pri iskanju spletne rešitve ubrali kar svojo, amatersko pot. Zato smo bili seveda v nadaljevanju izpostavljeni precejšnjim težavam, svojo neprofesionalno softversko rešitev smo morali stalno prilagajati spremembam vsakokratnega okenskega operacijskega sistema in zahtevam spletnega ponudnika. In seveda bili smo daleč od kvalitetne izkušnje, kot so jo imeli uporabniki nekaterih drugih slovarjev v spletnem okolju. Prehod na Termanio je bilo zato pravo in večkratno olajšanje, in to ne zgolj zaradi njene izvrstne programske rešitve. Znašli smo se namreč kot enakovreden partner v družbi ostalih slovarjev, naša dostopnost je zdaj veliko boljša, uporabnost tako za uporabnike kot za urejevalce vsebine neprimerljivo udobnejša in pestrejša, kot administrator pa imam vedno na voljo strokovno podporo v odlični ekipi kamniškega Amebisa. Zdaj, ko slišim, da Termania prehaja na nov uporabniški vmesnik, se veselim predvidene možnosti, da se bodo tudi drugi ljubiteljski kandidati lahko lotili ustvarjanja novih slovarskih vsebin, saj je v strokah in dejavnostih še precej nepokritih potreb. Ob namenu učinkovitega in prijaznega sporazumevanja ostaja na koncu vedno še osnovni cilj, bogatenje naše slovenščine in z njo ohranjanje naše identitete.«

Zasl. prof. dr. Franc Viktor Nekrep


»Kot odgovorni urednik Slovenskega medicinskega slovarja lahko rečem, da je slovar na portalu Termania idealen za urejanje. Vse poteka online, lahko iz delovnega kabineta ali od doma. Vstavljanje novih gesel z razlagami je vodeno s programom, za vsako vrsto gesel posebej (vzorec si urednik sam programira). Posebno pomembno se mi zdi preverjanje razlag. Z ustreznimi ukazi lahko prikličem cel sklop gesel določene kategorije (npr. vse, ki se končujejo na npr. na -patologija ali -oiden ali -filija idr.) in razlage primerjam in uskladim. Ali pa želim izraz v razlagi zamenjati z drugim, bolj prikladnim, ali pa tujko zamenjati s slovenskim izrazom. Z ustreznim ukazom se mi odprejo vsi geselski članki, ki vsebujejo iskani izraz. S postavitvijo Slovenskega medicinskega slovarja na portal Termania so uredniki dobili skoraj neomejene možnosti vključevanja v slovar novih gesel z razlagami, preverjanja ustreznosti razlag in izboljševanja geselskih člankov.«

Prof. dr. Dušan Sket, dr. med.