Nekdanji študentki Pedagoške fakultete UP prejemnici nagrade SLORI

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) je 24. oktobra v Trstu podelil nagrade za najboljša visokošolska zaključna dela. Dve nagradi sta šli v roke nekdanjima študentkama Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem Valentini Racman in dr. Irini Moiri Cavaion.

Z natečajem za najboljša do- in podiplomska visokošolska zaključna dela želi Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) spodbuditi perspektivne diplomante k izpopolnjevanju in dodatnemu raziskovalnemu delu. Namenjen je tistim, ki so v svojih zaključnih nalogah predstavili pomemben prispevek k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture ter razvojnih procesov na socialnem, kulturnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju.

Nagrado za najboljše magistrsko delo je prejela Valentina Racman, diplomantka podiplomskega študijskega programa Zgodnje učenje, ki je s svojim delom Izzivi in praksa vključevanja neslovensko govorečih otrok v vrtce s slovenskim učnim jezikom v Italiji pod mentorstvom doc. dr. Sonje Rutar opozorila na vse večje vključevanje neslovensko govorečih otrok in težave, s katerimi se ob tem soočajo tako otroci in njihovi starši kot tudi vzgojitelji in ravnatelji.
Valentina Racman. Foto: osebni arhiv.

Valentina Racman. Foto: osebni arhiv.

Avtorica se je za raziskovanje te tematike odločila med opravljanjem pedagoške prakse v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Takrat se je srečala z dejansko jezikovno stvarnostjo in posebnostjo vrtcev: »Skozi intervjuje z vzgojitelji, ravnatelji, starši in otroki sem ugotavljala, kako v praksi poteka vključevanje neslovensko govorečih otrok v vrtce s slovenskim učnim jezikom s poudarkom na prednostih in pomanjkljivostih tega procesa. Magistrsko delo mi je prineslo veliko novih spoznanj na področju usvajanja jezika in samega vključevanja neslovensko govorečih otrok v slovenske vrtce. Spoznanja in ugotovitve predstavljajo zame iztočnico za načrtovanje jezikovne vzgoje v vrtcu, predvsem pa predstavljajo izziv za izboljšanje dosedanje prakse. Že samo magistrsko delo mi pomeni veliko, z nagrado pa je občutek zadoščenja še toliko večji, saj je ves trud poplačan. V veliko veselje mi je, da je moje delo vzbudilo zanimanje, predvsem pa upam, da bodo ugotovitve in spoznanja v pomoč tudi ostalim pedagogom. Vsekakor pa je v mojih načrtih za prihodnost raziskovanje in predvsem nadaljnje izobraževanje ter delo na tem področju.«

Nagrajena je bila tudi doktorska disertacija dr. Irine Moire Cavaion z naslovom Poučevanje in učenje sosedskih jezikov v osnovni šoli ob čezmejnem povezovanju pod mentorstvom prof. dr Lucije Čok. V svojem delu je raziskala nove metode pri učenju in proučevanju slovenščine in italijanščine ob naši meji. Na osnovi kritičnega pregleda različnih didaktičnih pristopov in uveljavljenih teorij je oblikovala model za učenje in poučevanje sosedskih jezikov v večinskih osnovnih šolah v obmejnih območjih, ki temelji na virtualnih stikih in stikih v živo.
Irina Moira Cavaion. Foto: osebni arhiv.

Irina Moira Cavaion. Foto: osebni arhiv.

Kot ugotavlja tudi avtorica sama, številni dokumenti, ki so nastali pod okriljem Sveta Evrope, poudarjajo krepitev zavesti o evropski kulturni identiteti in se zavzemajo za jezikovno in kulturno raznolikost evropskega prostora. V tem smislu je za razvoj koherentnega metodološkega okvira učenja in poučevanja sosedskih jezikov zlasti pomemben izvirni prispevek k razvijanju učinkovitih orodij in strategij za sistematizacijo področja poučevanja sosedskega/drugega jezika v večjezičnih okoljih.

Izvirni prispevek doktorske disertacije predstavlja tudi poskus temeljitejše opredelitve terminologije na področju didaktike jezikov, tako na ravni posameznih jezikov (v tem primeru slovenščine in italijanščine) kot širše na evropski ravni, in sicer z upoštevanjem zgodovinskih, kulturnih, jezikovnih in družbeno-političnih vidikov. Disertacija predstavlja pionirsko delo, prinaša izvirne rešitve za didaktiko jezikov in bogatitev stroke ter navaja tudi priporočila za učitelje, šole in univerze, kako model uporabljati.

UP PEF
SLORI je slovenska ustanova v Italiji, ki se od leta 1974 profesionalno ukvarja z raziskovanjem. Inštitut je nastal in se razvil kot pomembno središče intelektualne in strokovne razprave, njegova programska usmeritev pa sloni na spodbujanju raziskovalne dejavnosti, osredinjene na probleme kulturnega, družbenega in prostorskega razvoja slovenske narodne skupnosti v Italiji in njene povezanosti z italijanskim večinskim, slovenskim matičnim in širšim mednarodnim okoljem. Raziskovalno dejavnost inštituta sestavljajo temeljne in aplikativne raziskave s področja etničnih študij, manjšinskih vprašanj in razvojnih procesov obmejnih območij.