Trajnostne inovacije: kako jih ovrednotiti?

Sposobnost inoviranja je mera sposobnosti okrevanja gospodarstva. Tudi zato je zanimanje za inovacije in trajnostni razvoj v zadnjih letih močno naraslo. V luči družbenih sprememb in vplivov na okolje se tako podjetja kot posamezniki vedno bolj soočajo s trajnostnim delovanjem in razvojem.

Mnoga podjetja si prizadevajo za razvoj trajnostnih inovacij, saj se zavedajo številnih koristnih rezultatov. Ti v prvi vrsti ugodno vplivajo na okolje, trajnostni razvoj in dobrobit vseh prebivalcev. Po drugi strani pripomorejo k dvigu dodane vrednosti podjetja, ki vpliva na njegovo konkurenčnost in rast. Trajnostna naravnanost podjetju izboljšuje ugled, odnose z lokalno skupnostjo in javnimi organi, hkrati ima pozitiven vpliv na potrošnike, stranke in investitorje.

Trajnostne inovacije naslavlja tudi s sredstvi 7. okvirnega programa za raziskave in razvoj EU sofinanciran raziskovalni projekt CASI, katerega partner je Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem. Cilj projekta CASI je razvoj metodološkega okvira za ocenjevanje in upravljanje trajnostnih inovacij na področju podnebnih ukrepov, okolja, učinkovite rabe virov in surovin (eden od velikih družbenih izzivov, ki ga je EU opredelila v Obzorju 2020).

Kaj so trajnostne inovacije


Trajnostne inovacije so tiste, ki prinašajo nove izdelke, procese ali prakse oziroma spremembo obstoječih izdelkov, procesov ali praks in ki bistveno zmanjšujejo vpliv dejavnosti podjetja na naravno okolje (Varadarajan 2017). Te inovacije so lahko tehnološke, organizacijske ali družbene. Pri uvajanju trajnostnih inovacij morajo biti podjetja posebej pozorna na ocenjevanje prednosti, slabosti, ustreznosti, koristi inovacije in na morebitna tveganja. Zato je ocenjevanje trajnostnih inovacij izredno pomemben korak pri njihovem uvajanju. Podjetju pomaga v celoti izkoristiti njegov inovacijski potencial s hkratnim izboljšanjem njegove učinkovitosti. Za ocenjevanje in upravljanje trajnostnih inovacij so na voljo različna orodja, med drugim tudi CASI-F.

Postopek ocenjevanja trajnostnih inovacij s CASI-F


Ocenjevanje trajnostnih inovacij s pomočjo CASI-F poteka po naslednjih korakih:

  1. Pregled trajnostne inovacije.

  2. Določitev strateških, programskih in operativnih aktivnosti trajnostne inovacije. Pri tem inovator na petmestni lestvici ovrednoti posamezno aktivnost glede na pomembnost, izvedljivost ter družbeni, ekonomski in okoljski vpliv, in sicer v odnosu do posameznih deležnikov, ki lahko pomembno vplivajo na uspešnost njihove inovacije – državne uprave, podjetij, civilne družbe ter raziskovalnih in izobraževalnih ustanov.

  3. Izbor ključnih aktivnosti, potrebnih za razvoj trajnostne inovacije.

  4. Priprava akcijskega plana za izbrane aktivnosti z določitvijo konkretne vsebine aktivnosti, planiranjem človeških virov in procesov ter ovrednotenjem vpliva na trajnost in spremembe.


Izkušnje podjetij


Center za razvoj in prenos znanja UP je v okviru projekta CASI izvedel tri pilotne primere vrednotenja in upravljanja trajnostnih inovacij. Predstavljamo vam izkušnji podjetij Toring Turbine, d. o. o., in Ponika, d. o. o., ki sta sodelovali v pilotnih primerih.

Toring Turbine


Podjetje Toring Turbine je proizvajalec ozračevalnika TORINGTURBINE®, ki zagotavlja povečanje količin čiste vode in zmanjšanje porabe električne energije. Podjetje si s svojim proizvodom in trajnostno naravnanostjo prizadeva zmanjševati stopnjo onesnaženosti okolja. O izkušnji pilotnega vrednotenja njiihove trajnostne inovacije je ga. Anja Dobrovič iz podjetja Toring Turbine povedala: »S pomočjo CASI-F smo pripravili shematski prikaz naše trajnostne inovacije, ki ga bomo uporabili za nadaljnje strateško in poslovno načrtovanje, ocenjevanje naše inovacije ter prihodnje upravljanje in razvoj podjetja.«

Delovanje ozračevalnika TORINGTURBINE® je prikazano v videu na spletni strani podjetja Toring Turbine.
Ekipa Toring Turbine. Foto: Toring Turbine.

Ekipa Toring Turbine. Foto: Toring Turbine.

Ponika


Tim strokovnjakov s področja agronomije, varstva okolja, naravnih virov in komunikologije je svojo strast do akvaponike, pridelave zelenjave s pomočjo rib, združilo v skupnem podjetju Ponika. Center za razvoj in prenos znanja UP je pilotni primer vrednotenja trajnostne inovacije s pomočjo orodja CASI-F izvedel skupaj z dr. Vesno Miličić, ki je svojo izkušnjo opisala kot »izjemno koristno predvsem z vidika strateškega planiranja in razvoja njihove trajnostne inovacije«. Poudarila je tudi pozitivne lastnosti CASI-F kot sistematičnega, celovitega in podrobnega pristopa.
Dr. Vesna Miličić, Matej Leskovec, dr. Maja Turnšek Hančič. Foto: Ponika.

Dr. Vesna Miličić, Matej Leskovec, dr. Maja Turnšek Hančič. Foto: Ponika.

Za vse zainteresirane je CASI pripravil spletno izobraževanje Vrednotenje in upravljanje trajnostnih inovacij, ki v šestih modulih ponuja celovit pregled tem s področja trajnostnih inovacij. Po zaključku izobraževanja udeleženci prejmejo certifikat.

Mag. Maja Cergol Lipnik, Center za razvoj in prenos znanja UP