V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP.

V dveletnem mandatu 2016–2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Predsednik RK RS, rektor UP prof. dr. Dragan Marušič, podpredsednik, rektor UNG prof. dr. Danilo Zavrtanik, nekdanji rektor UL prof. dr. Ivan Svetlik in sedanji rektor UL prof. dr. Igor Papič ter rektor UM prof. dr. Igor Tičar so, med drugim, tvorno sodelovali pri pripravi zadnje sprejete novele Zakona o visokem šolstvu v letu 2016, prav tako pa se sodelovanje nadaljuje s pripravo druge novele Zakona o visokem šolstvu in predlogoma Zakona o raziskovalni dejavnosti.

Prof. dr. Dragan Marušič, ki je včeraj predal dela in naloge predsednika dosedanjemu podpredsedniku RK RS, rektorju Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilu Zavrtaniku, je iz dveletnega predsedovanja UP izpostavil vprašanje zagotavljanja izvajanja avtonomije univerzam, ki je v sklopu urejanja sistema financiranja in določanja notranje organiziranosti univerze pokazalo na nezadostnost in nezmožnost, da se jo prizna v skladu z Ustavo RS. RK RS bo v kratkem vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti neskladnosti normativne ureditve položaja državnih univerz z ustavnim načelom avtonomije.

Simbolna predaja predsedovanja RK RS (levo prof. dr. Dragan Marušič, desno novi predsednik RK RS, prof. dr. Danilo Zavrtanik
Simbolna predaja predsedovanja RK RS (levo prof. dr. Dragan Marušič, desno novi predsednik RK RS prof. dr. Danilo Zavrtanik). Foto: Alen Ježovnik/UP.

Trenutno zatečeno stanje glede položaja slovenske univerze se toliko bolj odraža  pri urejanju področja visokega šolstva in raziskovanja, pri čemer si je RK RS enotna, kar je že večkrat javno izpostavila, tudi v usklajevanjih z resornim ministrstvom, da je potrebno obe temeljni dejavnosti urejati usklajeno, saj sedanja ločena zakonodajna ureditev ustvarja nemalo anomalij in razlik med obema sferama, pri čemer univerze kot izobraževalne in raziskovalne organizacije posledice odstopanj občutijo kar dvakrat.

RK RS je bila pod vodstvom prof. dr. Marušiča pomemben sogovornik pri pripravi novega sistema financiranja visokega šolstva, ob tem pa so bila Vlada RS in pristojna ministrstva večkrat pozvana k realizaciji povečanja proračuna za visoko šolstvo kot tudi k ureditvi vprašanja financiranja raziskovalne dejavnosti na podoben način, kot je to urejeno za javne raziskovalne inštitute.

Med dosežene cilje velja izpostaviti še sprejetje predloga RK RS glede točkovanja na maturi ter spremembe prijavno-vpisnega postopka za vpis.

Predsedovanje RK RS s 1. januarjem 2018 formalno prevzema Univerza v Novi Gorici, podpredsedujoča bo Univerza v Mariboru, sekretar RK RS pa, na željo predsedujočega prof. dr. Zavrtnika in ob strinjanju rektorja prof. dr. Marušiča, ostaja mag. Frenk Mavrič z Univerze na Primorskem.

Več informacij o RK RS je na voljo na uradni spletni strani Rektorske konference Republike Slovenije.